STUDIEBEGELEIDING CHEMIE, BIOCHEMIE EN ORGANISCHE SCHEIKUNDE VOOR STUDENTEN ALLE RICHTINGEN EN NIVEAU'S. INTERESSANTE PRIJS! ER IS GEEN INSCHRIJVINGSGELD! OOK MOGELIJKHEDEN VOOR COACHING VOOR WISKUNDE EN FYSICA DOOR COLLEGA.

Vanaf 1 Januari 2021 boeking voor studiebegeleiding voor de vakken en examens die van Januari tot Oktober 2021 gegeven worden aan de hogescholen en faculteiten.

NIEUW: Vanaf 1 Januari 2021 bijkomende opleiding voor humaniorastudenten die hun chemieopleiding in de humaniora te zwak vinden. Hierbij wordt een stevige basis gelegd voor een specifieke cursus chemie in de gekozen wetenschappelijke richting van de hogeschool of Universiteit, waardoor de slaagkansen in het eerste jaar enorm stijgen.

Het project richt zich tot nieuwe studenten en tot studenten die om een of andere reden nog niet geslaagd zijn voor een van de chemievakken en dit hebben meegenomen naar het volgend studiejaar (wegens ziekte, inadequate humanioravoorbereiding …). Indien nodig wordt terzelfdertijd de basiskennis bijgewerkt. Het is belangrijk vroegtijdig het probleem te onderkennen en er tijdig aan te werken en niet te wachten tot aan de blokperiode. Beter bijtijds contact opnemen. Ook studenten die geen problemen hebben voor chemie maar die zich wensen te perfectioneren in chemie zijn welkom.

De theorie en de oefeningen worden grondig besproken en de kennis voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd.

De nadruk ligt op het ontwikkelen van een efficiënte wetenschappelijke studiemethode in een punctuele of regelmatige begeleiding. Hierbij kan bijles chemie een katalysator zijn in het verwerven van kennis (zie fig. boven).

Om de kennis opgedaan in de studiebegeleiding te evalueren kan de student op zijn aanvraag passende testen krijgen zodat lacunes tijdig kunnen worden weggewerkt.

Het aantal plaatsen is niet onbeperkt, vandaar dat een tijdige contactname en boeking zinvol zijn. In alle geval krijgen de studenten die eerst geboekt hebben voorrang bij de keuze van de afspraakdata en uren.

Ook thesiswerk kan worden begeleid maar moet het bewijs zijn van zelfstandig, origineel wetenschappelijk onderzoek door de student zelf.

De lessen worden persoonlijk door mijzelf gegeven tussen 8u00 en 22u00 in de week en op zondagmorgen tussen 8u00 en 12u00, ook op feestdagen en in de vakantieperioden. De sessies duren 3 à 4 uur zodat voldoende stof wordt gezien om de linken in de cursus beter te begrijpen.

Referenties van studenten, schooldirecteurs en universitaire studiebegeleiding zijn beschikbaar op aanvraag. De voornaamste doelgroepen worden hierna besproken:

1. Universiteits- en hogeschoolstudenten.

Studenten van bachelors en masters richtingen (bv. Diergeneeskunde, Farmacie, Biom. Wet., Bio-ir., Dieetkunde, Osteopathie, Kiné, Lich. Opv., e.a) van Hogescholen en Universiteiten die coaching zoeken voor chemie verwante vakken kunnen bij mij terecht.

De nodige wettenschappelijke literatuur met aangepaste oefeningen is aanwezig, bv. P. Bruice, J. Mc Murry (Org. Chemie), P. Atkins, S. Zumdahl (Algemene Chemie), D. Voet, L. Stryer, C. Mathews (Biochemie), D. Skoog en West, D. Harris (Anal. Chemie).

Ook zijn voorbeeldexamens aanwezig en de nodige molekuulmodellen.

2. Humaniora, middenjury studenten en kandidaten Toegangsexamen Arts en Tandarts.

Voor deze studenten is ook coaching voorzien. De nadruk ligt hier op het opbouwen van inzicht in de materie en de punctuele voorbereiding van toetsen en examens. Ook humaniorastudenten die in de zomervakantie voor chemie voorbereiding zoeken voor de Hogeschool of de Universiteit zijn welkom.

Een kort CV wordt gegeven op blz. 2 van deze website.

VOOR ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WERKING, DE PRIJS, DE BESCHIKBAARHEID, DE PLAATS VAN DE LESSEN EN VOOR SUCCESVOLLE REFERENTIES, CONTACTEER MIJ VRIJBLIJVEND. NA ONTVANGST VAN HET CONTACTFORMULIER DAT VOLLEDIG DIENT INGEVULD TE WORDEN, ZAL CONTACT MET U WORDEN OPGENOMEN. GELIEVE BEREIKBAAR TE BLIJVEN.

Chris Van den Berghe, Prof. dr.
GSM: 0485 988 336 (7/7)
E-mail: chrvdberghe@gmail.com
Ondernemingsnummer: 0867159016

CONTACTFORMULIER

(alle vakjes correct invullen aub)

Reden:
Naam:
Universiteit/Hogeschool/Instituut:
(invullen aub) + naam en plaats (stad) vermelden
Studierichting en studiejaar:
Cursus:
Academiejaar:
E-mail:
Telefoon:
GSM:
Postnummer - Woonplaats:
Ik ben bereikbaar (datum, uur, ...):
Gewenste startdatum en/of periode:
Ik heb u gevonden via:
(internet, advertentie, instelling en/of personen)
Bericht: